Castellano - Valenciano        

C.E.I.P. La Almazara
COL·LEGI EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA


   Inici > Centre > COL.LEGI > Òrg. Col.legiats
Òrg. Col.legiats

CLAUSTRE DE PROFESSORS.

Són competències del claustre de professors:

1.   Realitzar propostes per a l’elaboració i modificació del projecte educatiu del centre, de la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les activitats complementàries i extraescolars.

2.   Aprovar i avaluar els projectes curriculars, d’acord amb el projecte educatiu del centre, i les seues modificacions posteriors.

3.   Aprovar i avaluar els aspectes docents, d’acord amb el projecte educatiu del centre, de la programació general anual del centre i emetre informe sobre aquesta abans de la presentació al consell escolar.

4.   Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació, la investigació i la innovació pedagògiques i de la formació del professorat del centre.

5.   Elegir els seus representats en el consell escolar.

6.   Conéixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.

7.   Establir els criteris per a l’assignació I la coordinació de tutories i de les activitats d’orientació de l’alumnat.

8.   Establir els criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat.

9.   Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació econòmica del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar.

10.   Analitzar i avaluar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les avaluacions i altres mitjans, i elevar-ne l’anàlisi al consell escolar, sense perjudici de les competències atribuïdes a aquest òrgan.

11.   Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitze l’administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa d’aquest, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar.

12.   Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del reglament de règim intern.

CONSELL ESCOLAR.-

El consell escolar del centre tindrá les atribucions que legalmente li corresponguen i específicament les següents:

1.   Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del centre, aprovar-lo una vegada elaborat i avaluar-lo, sense perjudici de les competències que el claustre de professors té atribuïdes en relació amb la planificació i l’organització docents. Així mateix, establir els procediments per a la seua revisió quan l’avaluació interna ho aconselle.

2.   Elegir el director o directora del centre.

3.   Proposar la revocació del nomenament del director o directora, després de l’acord dels seus membres amb dret a vot adoptat per majoria de dos terços.

4.   Decidir sobre l’admissió de l’alumnat, amb subjecció estricta al que estableix la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre i les disposicions que la desenvolupen.

5.   Resoldre els conflictes i imposar les correcions amb finalitat pedagógica que corresponguen a les conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència al centre, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, i promoure accions de prevenció.

6.   Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua execució.

7.   Adoptar criteris per a l’elaboració de la programació general anual del centre, aprovar-la i avaluar-la.

8.   Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, visites i viatges, menjadors i colònies d’estiu, aprovar aquestes activitats en el pla general anual i avaluar-les en la memòria anual.

9.   Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres centres, entitats i organismes.

10.   Promoure la renovació  de les instal·lacions i de l’equipament escolar, així com vigilar-ne la conservació.

11.   Supervisar, analitzar i valorar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.

12.   Emetre informe sobre la memòria de les activitats i la situació general del centre que amb caràcter anual presente l’equip direciu.

13.   Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge al centre, a través dels resultats de les avaluacions i de l’anàlisi que en aquest sentit realitze el claustre de professors.

14.  Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que, sobre el centre, realitze l’administració educativa.

15.  Aprovar el pla de normalització lingüística del centre i, si s’escau, el disseny particular del programa d’educació bilingüe que tinga autoritzat el centre.

16.  Conéixer i proposar a la Consellería de Cultura, Educació i Ciència les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.

17.  Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials en què el centre puga prestar la seua col·laboració.

18.   Establir el propi pla de treball per a l’execució de les seues atribucions.

19.  Aprovar el reglament de règim intern del centre.

 

 

  
© Copyright 2009. Tots els drets Reservats - Col·legi Públic La Almazara - Realizat per Octans Project - Aviso Legal