Castellano - Valenciano        

C.E.I.P. La Almazara
COL·LEGI EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA


   Inici > Centre > COL.LEGI > Òrg. Uniper.
Òrg. Uniper.

Direcció: D. Roberto Torregrosa Climent

Cap d´ Estudis: Dª Carmen Abarca Bernal

Secretaria: Dª Mª del Mar Pastor Pareja

Són competències del director o directora:

1.    Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del seu projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre.

2.    Exercir la representació del centre i representar l’administració educativa al centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.

3.    Complir i fer complir les lleis i restants normes en vigor.

4.    Col·laborar amb els òrgans de l’administració educativa en tot allò relatiu a la consecució dels objectius educatius del centre.

5.    Designar i proposar el cessament dels altres membres de l’equip directiu, així com designar i fer cessar els coordinadors de cicle i els tutors, d’acord amb el procediment establit en aquest reglament.

6.    Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, així com dirigir la gestió dels mitjans materials.

7.    Afavorir la convivència al centre i imposar les correccions que corresponguen d’acord amb el que establisca l’administració educativa i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar del centre.

8.    Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seua competència.

9.    Autoritzar les despeses, d’acord amb el pressupost del centre, i ordenar els pagaments, així com formalitzar contractes relatius a béns, subministraments i serveis, d’acord amb la normativa vigent. I també visar els certificats i els documents oficials del centre.

10. Coordinar i fomentar la participación dels diferents sectors de la comunitat escolar, procurant els mitjans necessaris per a l’execució més eficaç de les seues atribucions.

11. Coordinar l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual del centre, d’acord amb les directrius i els criteris establits pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors i per l’associació de pares i mares d’alumnes i responsabilitzar-se amb l’equip directiu de la seua redacció.

12. Promoure l’ús vehicular i social del valencià en les activitats del centre, d’acord amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la normativa de desplegament.

13. Impulsar i promoure les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.

14. Presentar la memoria anual sobre les activitats i la situació general del centre al director o directora territorial de Cultura i Educació.

15. Garantir i facilitar la informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar i a les seues organitzacions representatives, lliurant-los còpia dels documents que li siguen requerits en els termes establits en la Llèi de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

16. Garantir el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i mares d’alumnes i personal d’administració i serveis.

17. Facilitar l’adequada coordinació amb altres serveis educatius de la seua demarcació.

18. Subministrar la informació que li siga requerida per les autoritats educatives competents.

19. Assumir les competències del cap o de la cap d’estudis i del secretari o secretària als centres que reglamentàriament no hi haja aquests càrrecs.

20. Proposar actuacions anuals al consell escolar del centre i al claustre de professors que despleguen les línies bàsiques del programa presentat per a la seua elecció, i presentar un informe al final del curs sobre la realització d’aquestes.

21. El director o directora i l’equip directiu hauran de realitzar informes trimestrals de les activitats i de la situació general del centre dirigits al claustre de professors i al consell escolar.

22. Qualsevol altra que li siga atribuïda legalment o reglamentàriament.

 

Són competències del cap o de la cap d’estudis:

1.    Substituir el director o directora en cas d’absència o malaltia.

2.    Coordinar i vetlar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries del professorat i de l’alumnat en relació amb el projecte educatiu del centre, els projectes curriculars i la programació general anual.

3.    Confeccionar els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat d’acord amb els criteris aprovats pel claustre de professors i amb l’horari general, així com vetlar pel seu estricte compliment.

4.    Coordinar les tasques dels equips de cicle i dels seus coordinadors.

5.    Coordinar l’acció dels tutors, d’acord amb el pla d’acció tutorial inclòs en els projectes curriculars.

6.    Coordinar les activitats de perfeccionament del professorat, així com planificar i organitzar les activitats de formació del professorat realitzades pel centre.

7.    Organitzar els actes acadèmics.

8.    Buscar l’aprofitament òptim de tots els recursos didàctics i dels espais existents al centre.

9.    Organitzar la participació de l’alumnat en les activitats del centre.

10. Organitzar la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i altres activitats no lectives.

11. Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel que fa a l’ús acadèmic i social del valencià.

12. Coordinar l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries.

13. Vetlar per l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries.

14. Vigilar l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes. Coordinar les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.

15. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives que es realitzen al centre.

16. Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director o directora dins el seu àmbit de competència.

Són competències del secretari o secretària:

1.   Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director o directora.

2.   Gestionar els mitjans humans i materials del centre.

3.   Actuar com a secretari o secretària dels òrgans col·legiats de govern del centre, estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords amb els vistiplau del director o directora.

4.   Custodiar els llibres i arxius del centre.

5.   Expedir els certificats que requerisquen les autoritats i els interessats o els seus representats en la llengua oficial que els sol·liciten.

6.   Realitzar l’inventari del centre i mantenir-lo actualitzat.

7.   Custodiar i organitzar la utilització del material didàctic.

8.   Exercir, sota l’autoritat del director o directora, la direcció del personal d’administració i serveis adscrit al centre.

9.   Elaborar el projecte de pressupost del centre.

10. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les directrius del director o directora, realitzar-ne la comptabilitat i retre’n comptes davant les autoritats corresponents.

11.  Vetlar pel manteniment material del centre en tots els aspectes, d’acord amb els suggeriments del director o directora.

12.   Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel que fa a l’ús administratiu del valencià.

13.   Diligenciar, ordenar el procés d’arxivament i custodiar els expedients acadèmics, els llibres d’escoralitat i tots els documents que siguen generats al centre.

14.  Donar a conéixer, difondre públicament i suficient a tota la comunitat educativa, la informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interés general o professional que arribe al centre.

15.  Qualsevol altra funció que li encomane el director o directora dins el seu àmbit de competència.

 

 

 

 

 

 

 

  
© Copyright 2009. Tots els drets Reservats - Col·legi Públic La Almazara - Realizat per Octans Project - Aviso Legal